W dniu 29 listopada 2019 roku we Włoszakowicach odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu zamkniętego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach, Typ projektów 2.3.1 – Projekty dotyczące gospodarki wodno – ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM

W wydarzeniu, którego gospodarzem oraz organizatorem był Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak wzięli udział zaproszeni goście, w tym między innymi Starosta Leszczyński Jarosław Wawrzyniak, Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Kazimierz Kurpisz, radni gminy Włoszakowice, Prezes Zarządu firmy Werner Kenkel i jednocześnie radna powiatu leszczyńskiego Halina Florek, Sekretarz Gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska, Skarbnik Gminy Włoszakowice Monika Ławecka, Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie Irena Ojo, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie Jakub Rzeźniczak, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Marian Kaczmarek, członkowie zespołu ds. realizacji projektu POIiŚ, sołtysi wsi, Prezesi, Dyrektorzy i Właściciele wszystkich firm wykonawczych poszczególnych kontraktów realizowanych w ramach projektu oraz kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele mediów.

Po powitaniu wszystkich gości głos zabrał Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, a następnie prowadzący spotkanie Rafał Jagodzik – Pełnomocnik Wójta Gminy ds. realizacji projektu POIiŚ przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą zakresu projektu, osiągniętych wskaźników i rezultatów.

Niewątpliwie zakończenie tego przedsięwzięcia jest dla gminy Włoszakowice chwilą szczególną, bowiem w całej historii naszego samorządu jest to projekt największy, zarówno pod względem zakresu zadania jak i jego budżetu – ponad 20,5 miliona zaangażowanych środków finansowych, z czego ponad 10,5 miliona pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W ramach projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 2015 roku od przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, zlecono podmiotom zewnętrznym wykonanie 11 kontraktów:

 • Opracowanie Studium Wykonalności projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” – wykonawca Grupa Doradcza ATRIUM z siedzibą w Poznaniu,
 • Wykonanie, dostawa i montaż siedmiu tablic informacyjnych o wymiarach 2 x 3 metra wraz z konstrukcją stalową – wykonawca Drukarnia amd Andrzej Martynów z siedzibą we  Włoszakowicach,
 • Wykonanie usługi nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót ziemnych (wykopów liniowych) w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” – wykonawca ARCHGEO Badania i Usługi Łukasz Lisiecki z siedzibą w Lesznie,
 • Pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap Dłużyna – wykonawca Pracownia Projektowa EKO – INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy S.J. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Wykonanie usługi nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” – dotyczy etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi i Krzycku Wielkim – wykonawca PROCAL Magdalena Stachowiak z siedzibą w Poznaniu,
 • Nadzór inwestorski przy realizacji projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” – wykonawca Firma Wielobranżowa „BOST” z siedzibą w Osiecznej,
 • Nadzór inwestorski nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie realizowanych w ramach projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I” – wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowo – Instalacyjne „PROJDEMB” z siedzibą we Włoszakowicach,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach – wykonawca Przedsiębiorstwo ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie – Etap I – wykonawca Konsorcjum firm: Lider: LU-MAX Łukasz Masłowski z siedzibą w Lesznie Partner: Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach – Etap II zaprojektuj – wybuduj – wykonawca Konsorcjum firm Lider: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie Partner: Biuro Inżynierskie Budzisz sp. z o.o., ul. Przyjaciół 21 z siedzibą w Konikowie,
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim – wykonawca BUDO INSTAL Paweł Kaczmarek z siedzibą w Lesznie.
   

Wykonanie pełnego zakresu projektu pozwoliło na wybudowanie  łącznie ponad 17,8 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm, ponad 4,1 km rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 160 mm, ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, wybudowano 11 sieciowych pompowni ścieków, rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Grotnikach oraz wybudowano i wymieniono pond 6,8 km sieci wodociągowej.

Realizacja największego w historii samorządu gminy Włoszakowice projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie byłaby możliwa dzięki zaangażowaniu, pracy i pomocy różnych instytucji, firm i podmiotów, których zaproszeni przedstawiciele w dniu konferencji otrzymali pamiątkowe statuetki z rąk Wójta Gminy Włoszakowice.

Rafał Jagodzik