W ostatnich dniach Krzycko Wielkie przypomina wielki plac budowy. Wszystko za sprawą inwestycji realizowanych w tej miejscowości.

13 lipca rozpoczęły się roboty drogowe na ulicy Mieczysława Górnego w Krzycku Wielkim. W zakres przebudowy wchodzi ułożenie krawężnika ulicznego obustronnie na całym odcinku, przebudowę przepustu, ułożenie nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 mb, chodnika o szerokości średnio 2,0 m, wykonanie kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia robót - do końca listopada bieżącego roku.

Generalnym wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. z Leszna, a całkowita wartość robót wyniesie 1.229.385,00 zł brutto.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. prowadzi roboty związane z podłączeniem obiektów gminnych do sieci kanalizacji sanitarnej:

Budynek mieszkalny w Krzycku Wielkim przy ul. M. Górnego,
Szkoła Podstawowa w Krzycku Wielkim,
Zespół boisk sportowych Orlik,
Sala wiejska z Remizą OSP i Przedszkolem w Krzycku Wielkim.

Prace polegają na wykonaniu przyłączy i modernizacji zewnętrznych instalacji sanitarnych poszczególnych obiektów w sposób pozwalający ich połączenie z wybudowaną w latach 2017/2019 siecią kanalizacji sanitarnej i wyeliminowanie konieczności gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych.

Ponadto roboty związane z podłączeniem obiektów gminnych do sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone były także przy sali wiejskiej w Sądzi – prace zakończyły się na początku lipca.

Szacunkowy koszt całego zakresu robót - ok. 40 000,00 zł.

20 lipca rozpoczęła się budowa zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Krzycku Wielkim. Inwestycja obejmuje również budowę chodników, pochylni dla niepełnosprawnych oraz ogrodzenia. Firmą wykonującą zadanie jest zakład betoniarski RIEDEL z Włoszakowic. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 21 sierpnia br. Aktualne prace polegają na zebraniu warstwy ziemi i wyrównaniu terenu.

Całkowita wartość prac wynosi 125.460 zł.

Należy także przypomnieć o kolejnej inwestycji drogowej, która jeszcze w tym roku zostanie zrealizowana na terenie Krzycka Wielkiego. Droga powiatowa nr 4759P na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnego do granicy z Krzyckiem Małym zostanie przebudowana za łączną kwotę 983 774 zł. Termin wykonania prac upływa 31 października br.

Inwestycję wsparła również Gmina Włoszakowice kwotą 200 tys. zł.

Arkadiusz Szymczak