Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. realizuje prace remontowo - budowlane na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Grotnikach.

W ramach w/w prac przeprowadzono remont będącej w złym stanie technicznym studni zbiorczej na obiekcie stanowiącej punt zlewny ścieków transportowanych siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z Włoszakowic, Bukówca Górnego, Sądzi, Krzycka Wielkiego, Dłużyny oraz Grotnik, siecią ciśnieniową z Dominic, Ujazdowa i Boszkowa Letniska oraz ścieków dostarczanych taborem asenizacyjnym do zlewni ścieków dowożonych.

Przeprowadzony zakres robót polegał na odwodnieniu terenu, całkowitej wymianie obudowy studni oraz płyty pokrywowej wraz z włazem. Wszystkie prace prowadzone były na czynnym kolektorze dolotowym, dzięki czemu przepływ ścieków do oczyszczalni nie był w żaden sposób zakłócony.

W związku z pogarszającą się sytuacją na rynku odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (brak potencjalnych usługodawców prowadzących odzysk odpadów oraz drastycznie wzrastające ceny za tą usługę), przystąpiono w trybie pilnym do budowy zadaszonej płyty do magazynowania odwodnionego osadu nadmiernego wytwarzanego w wyniku prowadzonego na obiekcie procesu oczyszczania ścieków.

Realizacja tego przedsięwzięcia, które podzielone zostało na dwa etapy (I - budowa płyty magazynowej, II - budowa zadaszenia płyty), pozwoli w niedalekiej przyszłości magazynować osad przez dłuższy okres na oczyszczalni bez konieczności częstego transportu do instalacji odzysku (około 3 - 4 miesiące), a następnie przekazywać go lokalnie do rolniczego wykorzystania na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

źródło: gzk.wloszakowice.pl