Realizowane na terenie gminy Włoszakowice od lipca 2020 roku zadanie pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice”, którego zleceniodawcą jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. już niebawem doczeka się finalnego podsumowania, odbioru i zakończenia.

Generalny wykonawca robót – firma Instalcompact z siedzibą w Tarnowie Podgórnym po zakończeniu budowy sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w Dominicach do Włoszakowic skoncentrował się na robotach budowlanych na terenie stacji uzdatniania wody w Ujazdowie.

Wśród wykonanych robót dokonano m.in. budowy nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, przebudowy i rozbudowy budynku stacji uzdatniania wody zwiększając jego powierzchnię o dodatkowe pomieszczenia sanitarno technologiczne, remontu istniejącego zbiornika wód popłucznych, montażu nowych rurociągów technologicznych oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki socjalno-bytowe, wymiany stacji transformatorowej, wymiany ogrodzenia, budowy ciągów komunikacyjnych na terenie obiektu, renowacji studni głębinowej, wymiany pomp głębinowych i pionów technologicznych, wymiany zewnętrznych obudów studni głębinowych, dostawy i montażu urządzeń technologicznych uzdatniania wody, dostawy i montażu bloku przygotowania powietrza technologicznego, dostawy i montażu zestawu sieciowych pomp II stopnia, dostawy i montażu lampy UV, dostawy i montażu szaf sterowniczych oraz agregatu prądotwórczego zapewniającego nieprzerwalną dostawę wody dla odbiorców usług w przypadku braku zasilania obiektu z sieci energetycznej.

Aktualnie na stacji uzdatniania wody prowadzone są czynności związane z rozruchem technologicznym oraz dokonywane są odbiory przez państwowe organy nadzorcze (PSP, PSSE, PINB).

Równolegle z pracami realizowanymi na stacji uzdatniania wody dokonano przebudowy i wymiany sieci wodociągowej z Ujazdowa do Grotnik polegającej na budowie nowego rurociągu o zwiększonej średnicy.

Przypominamy, iż całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę 4 292 700,00 zł brutto, a termin jego zakończenia zgodnie z umową zaplanowano na dzień 30 listopada 2021 roku.

Bartosz Adamczewski kierownik ds. technicznych GZK Sp. z o.o. Włoszakowice