Urząd Gminy we Włoszakowicach przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości znajdujących się na terenie Krzycka Wielkiego oraz Sądzi do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do 22 listopada 2021 r.

Nie przyłączenie się do sieci będzie skutkowało podjęciem przez Urząd działań zmierzających do nałożenia kary grzywny w wysokości 10 000 zł. Zwolnienie przysługuje nieruchomością, które przed wybudowaniem sieci kanalizacyjnej zostały wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.  

Obowiązek wynika z treści ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. - na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek utrzymania czystości i porządku m.in. poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Termin konieczności przyłączenia wynika z obowiązku jaki został nałożony na gminę Włoszakowice w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej. Do końca roku gmina musi osiągnąć tzw. efekt ekologiczny przeprowadzonej inwestycji - którym jest między innymi wskazana we wniosku liczba mieszkańców podłączonych do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

W celu uzyskania informacji technicznej dotyczącej przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz odbioru przyłącza Urząd Gminy prosi kontaktować się z biurem Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. pod numerem telefonu 65 5252 982