W piątek 3 grudnia br. na stacji uzdatniania wody w Ujazdowie miało miejsce oficjalne podsumowanie realizowanego od kwietnia 2020 roku przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach projektu pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice”.

W trakcie wydarzenia, w którym wziął udział między innymi Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, radni Rady Gminy Włoszakowice z jej Przewodniczącym Kazimierzem Kurpiszem na czele,  Sekretarz Gminy Włoszakowice Karolina Chlebowska, Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie Paulina Bzdęga-Kramer, przedstawiciele Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy, osoby, które podczas procesu budowlanego pełniły funkcje techniczne i nadzorcze (kierownik budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego), członkowie Rady Nadzorczej Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., pracownicy spółki oraz sołtys sołectwa Grotniki, zaprezentowano wszystkim przybyłym wykonany zakres robót.

Zadanie pn.: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Włoszakowice”, włoszakowicka spółka komunalna zrealizowała przy wsparciu finansowym
w postaci preferencyjnej i częściowo umarzalnej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Łączny koszt przedsięwzięcia, w tym robót budowlanych oraz kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego wyniósł 4 372 650,00 zł brutto.

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych było przedsiębiorstwo Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, a Podwykonawcą przedsiębiorstwo Hydro-Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Projekt swoim zakresem obejmował następujące działania:

1)  Budowę sieci wodociągowej magistralnej z SUW Dominice do Włoszakowic na ul. Dominicka z rur PE o średnicy 160 mm i długości 2 878 m wraz z hydrantami naziemnymi i jej wpięcie do sieci istniejącej, dodatkowo montaż zestawu hydroforowego z orurowaniem i armaturą oraz instalacji dezynfekcji wody w postaci lamp UV na SUW Dominice,

2)  Rozbudowę z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Ujazdowie wraz z infrastrukturą techniczną, w tym:

docieplenie ścian fundamentowych oraz ścian budynku,

wykonanie nowego stropodachu oraz jego docieplenie,

wykucie nowych otworów drzwiowych,

wykonanie fundamentów pod urządzenia,

wykonanie utwardzenia dróg oraz chodników z kostki betonowej,

wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,

wykonanie fundamentów pod zbiornik zewnętrzny stojący na wodę o pojemności 50 m3,

rozbiórkę starego zbiornika na wodę pitną,

wykonanie nowej wentylacji pomieszczeń,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku,

wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana instalacji elektrycznej i sterowniczej,

remont zbiornika popłuczyn,

wykonanie nowego ogrodzenia działek,

dostawę i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego,

modernizację stacji transformatorowej wraz z dostosowaniem półpośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego do zwiększenia mocy do 55kW,

ułożenie nowych kabli zasilających do nowoprojektowanej rozdzielnicy,

ułożenie kabli sygnałowych oraz sterowniczych do urządzeń automatyki,

ułożenie kabli sygnałowych do sond pomiarowych znajdujących się w zbiorniku retencyjnym oraz studni głębinowej,

wykonanie nowej instalacji odgromowej,

wykonanie nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku stacji,

montaż nowych opraw oświetleniowych,

montaż nowych rozdzielnic,

demontaż istniejących urządzeń SUW,

wymianę pomp głębinowych w studniach nr 2 i 2a,

wymianę pionów tłocznych w studniach nr 2 i 2a,

wymianę armatury w studniach nr 2 i 2a wraz z wymianą obudów tych studni,

przebudowę istniejącego układu technologicznego w zakresie aeracji ciśnieniowej, filtrów pospiesznych ciśnieniowych,

montaż dmuchawy do płukania filtrów,

montaż sprężarki do napowietrzania wody i napędów przepustnic,

montaż chloratora,

montaż lamp UV,

montaż zestawu hydroforowego,

montaż armatury odcinającej, pomiarowej, regulacyjnej, orurowania SUW,

zagospodarowanie terenu,

rewitalizację mechaniczną istniejącej studni głębinowej nr 2,

budowę zbiornika retencyjnego, nierdzewnego na wodę pitną.

3)  Wymianę sieci wodociągowej z SUW Ujazdowo do miejscowości Grotniki:

budowa rurociągu PE o średnicy 225 mm o długości 383,6 m,

budowa rurociągu PE o średnicy 180 mm o długości  1 505,55 m,

budowa rurociągu PE o średnicy 110 mm o długości 5,8 m,

budowa rurociągu PE o średnicy 90 mm o długości 20,0 m,

wpięcie przebudowanej sieci do istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę,

montaż hydrantów nadziemnych,

przebudowa słupa linii energetycznej SN.

4)   Usługę nadzoru inwestorskiego w branżach sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno – budowlanej.