Na V Sesji Rady Gminy Włoszakowice (18 marzec 2019 r.) radni przegłosowali uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie naszej gminy.

Rada Gminy w uchwale określiła następujące dni, godziny, miejsca Zebrania Wiejskiego do Wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz wyznaczyła spośród radnych przewodniczącego Zebrania Wiejskiego:

Bukówiec Górny
Data - 29 marca 2019 r.
I termin - godz. 18.00
II termin  - godz. 18.15 
Przewodniczący zebrania - Kazimierz Kurpisz

Krzycko Wielkie
Data - 8 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 18.00
II termin  - godz. 18.15 
Przewodniczący zebrania - Marek Wąsowicz

Charbielin
Data - 9 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Karol Wilczak

Dominice
Data - 10 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Aneta Szaferska-Poczekaj

Boguszyn
Data - 11 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 18.00
II termin  - godz. 18.15 
Przewodniczący zebrania - Zenon Poloch

Skarżyń
Data - 11 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.30
II termin  - godz. 19.45 
Przewodniczący zebrania - Helena Sobecka

Boszkowo
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Irena Przezbór

Jezierzyce Kościelne
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Hanna Michalska

Sądzia
Data - 12 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Dorota Langner

Zbarzewo
Data - 15 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Bartosz Zając

Dłużyna
Data - 16 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Maria Rzeźniczak

Grotniki
Data - 17 kwietnia 2019 r.
I termin - godz. 19.00
II termin  - godz. 19.15 
Przewodniczący zebrania - Jerzy Resler

Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w tajnym głosowaniu. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej można zgłaszać pisemnie wyznaczonemu przewodniczącemu lub bezpośrednio na Zebraniu Wiejskim. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób - liczbę ustala się w głosowaniu na Zebraniu Wiejskim przed przeprowadzeniem wyborów. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie trzech osób wybranych spośród uczestników Zebrania Wiejskiego. Za wybranego Sołtysa i członków Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.