Gmina przygotowała ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej za 2018 rok. Zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

Przypominamy, iż według danych Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowicach na koniec 2018 roku liczba mieszkańców gminy Włoszakowice wynosiła 9.533. Na koniec 2018 roku liczba osób bezrobotnych z terenu gminy Włoszakowice wynosiła 111. 

Gmina dysponuje 14 mieszkaniami komunalnymi i ani jednym mieszkaniem socjalnym. W 2018 roku złożono 29 wniosków na mieszkanie komunalne, natomiast liczba oczekujących na mieszkanie socjalne wynosi 7. 

W 2018 roku 237 osób korzystało z pomocy społecznej - w tym 136 kobiet oraz 101 mężczyzn. Największą grupą korzystającą z pomocy społecznej są osoby w wieku poprodukcyjnym (154), dalej produkcyjnym (60) oraz osoby do 17 roku życia (23). W poprzednich latach liczba osób korzystających z pomocy społecznej kształtowała się następująco 2014 - 214, 2015 - 204, 2016 - 214, 2017 - 217.

Z pomocy społecznej w formie świadczeń niepieniężnych skorzystało 45 osób, a ich liczba wyniosła 5876, natomiast z pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych skorzystały 193 osoby, a ich liczba wyniosła 525.

Z pomocy społecznej skorzystało również 219 rodzin (357 osób w rodzinach) - 191 z świadczeń pieniężnych oraz 31 z niepieniężnych. Do głównych powodów udzielania pomocy rodziną należą:

- Długotrwała lub ciężka choroba (190)
- Niepełnosprawność (185)
- Ubóstwo (41)
- Bezrobocie (19)
- Alkoholizm (12)

W 2018 roku 16 osób pobierało zasiłek stały a 11 zasiłek okresowy. Pomimo iż liczba osób pobierające zasiłki zwiększyła się rok do roku, to z uwagi na wypłacanie zasiłków w niższych kwotach, gmina na ten cel wydała mniej pieniędzy.

Zwiększyła się natomiast kwota jaką gmina przeznaczyła na wydatki związane z dożywieniem dzieci (z 6 531 zł w 2017 roku do 14 093 zł w 2018 roku), a to m.in. za sprawą większej ilości dzieci korzystających z dożywienia (17 w 2017 i 23 w 2018 roku).

W 2018 roku 2 osoby korzystały z pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, na co gmina wydała 13 743 zł - o ponad 8 000 więcej rok do roku, a to z uwagi na fakt, iż pobyt osób w schronisku był dłuższy.

W domach pomocy społecznej w ubiegłym roku przebywało 10 osób, gmina na ten cel wydała 10 000 zł więcej niż rok wcześniej. Od początku 2019 roku do DPS skierowano kolejne 3 osoby, a 6 oczekuje.

W 2018 roku 5 dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej natomiast w rodzinach zastępczych na nowych zasadach przebywa 13 dzieci - koszty z tym związane zwiększyły się o 20 tys. zł. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest 1 asystent rodziny - liczba rodzin objętych pracą asystenta w 2018 roku wynosiła - 8 rodzin. 

Zmniejszyła się liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze (o prawie 20) i wydatki związane z wypłatą tych świadczeń były prawie o 325.000 zł mniejsze niż w 2017 roku. W 2018 roku średnia ilość rodzin pobierających to świadczenie wynosiła 786, łącznie wypłacono świadczeń na kwotę 7 583 616 zł.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłków rodzinnych i dodatków w 2018 roku była na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wynosiła 379 rodzin. Kwota wydatkowana na ten cel była niższa o 21.000 zł niż w 2017 roku. O 29 000 zł zmniejszyła się kwota związana z wypłatą świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka - w 2018 roku było takich osób 86, a w 2017 roku - 115. Średniomiesięczna liczba rodzin korzystająca z obu świadczeń wynosiła w 2018 roku 379, na oba świadczenia wypłacono łącznie 1 665 077,73 zł.

Zwiększyła się liczba osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, w 2018 roku było tych osób 37, a w 2017 roku 33 osoby. Kwota wydatkowana na ten cel w 2018 roku to 631.996 zł, a w 2017 roku 461.619 zł. Zmniejszyła się liczba osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy w 2018 roku było tych osób 7, a w 2017 roku - 11 osób. Kwota wydatkowana na to świadczenie w 2018 roku była prawie o 5.000 zł mniejsza niż w 2017 roku i wyniosła 40 270 zł.

Ze świadczenia alimentacyjnego w 2018 roku skorzystały 22 osoby oraz 17 rodzin, ogólna kwota przeznaczona na to świadczenie wyniosła 116 630 zł.

Z programu 500+ w gminie Włoszakowice skorzystały 862 rodziny - 494 na pierwsze dziecko, oraz 368 pozostałych rodzin.

Ilość osób korzystających z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego była porównywalna z 2017 rokiem. W 2018 roku - 9 osób, a w 2017 roku - 8 osób, jednak kwota wydatkowana na ten cel w 2018 roku wyniosła 12.018 zł a w 2017 roku 15.658 zł.

Na terenie gminy znajduje się ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla 30 osób. W 2018 roku z usług ŚDS korzystały 34 osoby. Inne instytucje pomocy i wsparcia to: Punkt Konsultacyjny Terapii Uzależnień.

Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie wyniosły w 2018 roku: 13 346 774 zł (w tym, w budżecie OPS/PCPR 12 342 918 zł).

W podsumowaniu dokumentu czytamy: Dużym problemem w gminie jest nadal infrastruktura społeczna. Gmina Włoszakowice nie dysponuje w ogóle mieszkaniami socjalnymi, a liczba mieszkań komunalnych jest bardzo mała, zwiększa się liczba wniosków złożonych na mieszkania komunalne. Potrzeby na realizację wszystkich świadczeń na 2019r. uwzględniane są na podstawie planu finansowego i otrzymanej dotacji od Wojewody, faktyczne potrzeby na niektóre świadczenia są dużo większe.

Do priorytetowych zadań należą:

-utworzenie mieszkania chronionego i mieszkań socjalnych

-utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych

-utworzenie punktu poradnictwa specjalistycznego 

źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla gminy Włoszakowice - autorstwa Anny Nowak oraz Elżbiety Guć