Gmina Włoszakowice informuje, że zakończono roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sądzia i Krzycko Wielkie. W związku z tym można już przystąpić do podłączenia wewnętrznej sanitarnej instalacji domowej do studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej wybudowanej na posesji.

Jak krok po kroku dokonać podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej? Odpowiedź w poniższych trzynastu punktach:

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622 ze zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie albo ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeśli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622 ze zm.) kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy podlega karze grzywny;

2. Właściciel nieruchomości po otrzymaniu listownie niniejszej informacji o możliwości przyłączenia, dokonuje podłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do wybudowanej na posesji tworzywowej studni rewizyjnej własnym kosztem i staraniem (niedopuszczalne jest podłączanie do studni rewizyjnej istniejącego zbiornika bezodpływowego!);

3. Przed zasypaniem wybudowanego rurociągu (przyłącza) należy bezwzględnie zgłosić jego wykonanie do odbioru przez służby Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 pod nr tel. 65 52 52 980;

4. Podczas odbioru technicznego sporządzany jest protokół zatwierdzany przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela spółki. Jednocześnie właściciel nieruchomości wypełnia i zatwierdza podpisem wniosek o zawarcie umowy na świadczenie usług odbioru ścieków;

5. Na podstawie wniosku (o którym mowa w punkcie czwartym) spółka przygotowuje dwa egzemplarze umowy, które kierowane są do właściciela nieruchomości w celu ich podpisania. Po podpisaniu właściciel zwraca jeden egzemplarz umowy do biura spółki;

6. Zgodnie z obowiązującą na terenie gminy Włoszakowice taryfą, opłata za zrzut 1 m3 ścieków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła w dniu sporządzenia niniejszej informacji 6,77 zł brutto + opłata abonamentowa w wysokości 3,78 zł brutto/odbiorcę/miesiąc;

7. Ilość odebranych z nieruchomości ścieków naliczana jest na podstawie wskazań wodomierza głównego zużycia wody do celów socjalno-bytowych (właścicielom korzystającym z wody do celów gospodarczych lub nawadniania ogrodów zaleca się zakup i montaż we własnym zakresie podlicznika. Należy jednak pamiętać o konieczności zgłoszenia montażu takiego urządzenia w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach w celu dokonania jego zaplombowania);

8. Podczas wykonywania przyłącza instalacji wewnętrznej do studni rewizyjnej nie wolno włączać do niego żadnych innych instalacji, typu odcieki z pomieszczeń gospodarczych, instalacje odprowadzania wód deszczowych, instalacje odprowadzania gnojowicy itp.;

9. Zaleca się wykonanie przyłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do studni rewizyjnej rurami o średnicy 160 mm montowanymi na uszczelkę, wykonanymi z materiału PVC, litymi, o sztywności obwodowej SN8;

10. Wraz z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej zaleca się przegląd szczelności domowej instalacji kanalizacyjnej oraz jej wentylacji, w celu wykluczenia niepożądanych zapachów wewnątrz budynku i w jego sąsiedztwie;

11. Właściciele nieruchomości korzystający z własnych ujęć wody do celów socjalno-bytowych wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do zainstalowania na przedmiotowym ujęciu wodomierza, na podstawie którego Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach będzie naliczał opłatę za ścieki odprowadzone do kanalizacji (wodomierz podczas dokonania odbioru przyłącza kanalizacyjnego przez pracowników spółki zostanie zaplombowany);

12. Właściciele nieruchomości położonych w zasięgu nowo wymienionej sieci wodociągowej będą mieli nieodpłatnie wymienione przyłącza wodociągowe. Wymiany przyłączy dokona we własnym zakresie Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z ustalonym uprzednio haromonogramem;

13. W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służą Bartosz Adamczewski (tel. 65 52 52 982, kom. 603 313 234) i Rafał Jagodzik (tel. 65 52 52 981, kom. 605 624 758) – pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach.


Pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ Rafał Jagodzik